Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Προκήρυξη Θέσης Συντονιστών Εκπαίδευσης.

Ανακοινώνουμε την προκήρυξη θέσεων Συντονιστή Έργου  της Περιφ. Δ/νσης ΠΕ και ΔΕ  Δυτικής Ελλάδας καθώς και συνημμένη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση.