Δείτε εδώ...

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023

ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΕΠ_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΟ Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Ελλάδας
Έχοντας υπόψη:
1.το άρθρο 126 του ν. 4876/2021 (Α ́ 251) «Τοπική πρόσκληση για την πρόσληψη προσωρινών
αναπληρωτών μελών ΕΕΠ –ΕΒΠ»
2.την αριθ. πρωτ. 6961/20-1-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ «Ενημέρωση για τη διαδικασία έκδοσης τοπικής
πρόσκλησης μελών ΕΒΠ & ΠΕ25 και διάθεση σχετικών πιστώσεων»
3.τις υφιστάμενες ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ
καλεί τους/τις υποψηφίους/ες
που κατέχουν:
τα τυπικά προσόντα ένταξης στον κλάδοΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών
καιεπιθυμούν να προσληφθούν για το διδακτικό έτος 2021-2022 ως αναπληρωτές/τριες πλήρους
ωραρίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)
να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων από τηνΔευτέρα 24/01/2022έωςκαι την Κυριακή
30/01/2022για τις σχολικές μονάδες που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας.
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν ταγενικά προσόντα διορισμού/συμμετοχήςπου αναφέρονται στο
Παράρτημα Α ́ της Προκήρυξης 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/ΑΣΕΠ), σελ. 471.
Η αίτηση-δήλωση αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η
ανακρίβεια των δηλουμένων σε αυτή στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις.
Επισήμανση:Δεν δύνανται να προσληφθούν όσοι έχουν τις κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 62,
παρ. 5Α και 63, παρ. 5Α του ν. 4589/2019 (Α ́ 13) και στο άρθρο 46, παρ. 4 του ν. 4692/2020 (Α ́ 111)